Archive | November, 2011

333/365 – 11/30/11 – Christmas is Coming

30 Nov
Advertisements

332/365 – 11/29/11 – Reading

29 Nov

331/365 – 11/28/11 – iPhone4s – I want One

28 Nov

330/365 – 11/27/11 – Mr. DJ

27 Nov

329/365 – 11/26/11 – Salt Grain

27 Nov

328/365 – 11/25/11 – Turkey

25 Nov

327/365 – 11/24/11 – Honey Glazed Ham

24 Nov
Dsc_0527

Made this myself…. πŸ™‚

Happy Thanksgiving!

http://www.flickr.com/photos/shardayyy